✺ Por cada 10€ de compra recibirás un RASCA E GAÑA ✺ Por cada 10€ de compra recibirás un RASCA E GAÑA ✺ Por cada 10€ de compra recibirás un RASCA E GAÑA ✺ Por cada 10€ de compra recibirás un RASCA E GAÑA ✺ Por cada 10€ de compra recibirás un RASCA E GAÑA ✺ Por cada 10€ de compra recibirás un RASCA E GAÑA ✺ Por cada 10€ de compra recibirás un RASCA E GAÑA

Gañadores do Rasca e gaña

Primeiro premio: ÁNGELA MARÍA LOUREIRO GARCIA, DNI nº ***317*** (PLAYSTATION 5)

Segundo premio: JUAN J. COTELO OUTEIRO, DNI nº ***576*** (XAMÓN IBÉRICO)

Terceiro premio: SONIA MARIÑO COTELO, DNI nº ***233*** (CAIXA EXPERIENCIA TURÍSTICA)

A entrega de premios terá lugar o 5 de xaneiro de 2024, ás 12:00 horas na Casa do Concello. 

Lista de reserva

 1. MARGARITA SOUTO IGLESIAS, DNI nº ***032***
 2. DIANA CABEZA PUENTE, DNI nº ***340***
 3. ANABEL PARDIÑAS LEMA, DNI nº ***172***
 4. SUSANA MUÑIZ, DNI nº***138***
 5. ANDRA RAMOS, DNI nº ***037***
 6. FRANCISO J. RODRÍGUEZ LANDEIRA, DNI nº ***742***
 7. MAITE BARGO, DNI nº 235***
 8. AURORA LOPEZ, DNI nº ***859***
 9. MARÍA JOSÉ CALVELO, DNI nº ***646***
 10. NOELIA COTELO, DNI nº ***015***.

A TER EN CONTA

Horarios das bibliotecas

 • Caión e Paiosaco: de luns a venres de 17:00 20:00 horas.
  Torás: de luns a venres de 9:30 a 13:30 e de 16:30 a 20:00 (*agás o venres 22: de 9:30 a 13:30.)

Tes un comercio?
Únete á campaña.

Data límite inscripción: 5 de decembro.
Rexistro establecementos e negocios
Declaro que:
- Que cumpro cos requisitos establecidos na convocatoria e que os datos indicados son certos, así como que dispoño de establecemento permanente e/ou licenza de taxis na Laracha e que reúno as condicións legalmente establecidas para o exercicio da miña actividade.

- Que son persoa empresaria autónoma ou representante de pequena e mediana empresa de conformidade co previsto no anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño).

- Estar ao corrente co cumprimento das obrigas coa Axencia estatal de Administración tributaria (AEAT) coa Seguridade Social, e co Concello da Laracha.

-Que colaborarei en todas as accións de comunicación, prensa e relacións públicas do evento, así como a dar a maior difusión nas redes sociais do meu establecemento adherido; así como a ter exposto nun lugar visible dende o exterior o material publicitario da campaña, para dar unha imaxe corporativa.

- Que non estou incurso/a nas prohibicións previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.

- Que autorizo ao Concello da Laracha para o tratamento dos datos achegados relativos ao establecemento que represento, en materia de protección de datos persoais nos termos que se establezan nas presentes bases da convocatoria.

gañadores dos bonos

Recollida dos bonos

*IMPORTANTE: Para a recollida do bono, débese acceder co DNI orixinal do beneficiario do bono. No caso de acudir en representación do beneficiario, requírse contar cunha autorización escrita.

Podes descargar o documento a cumprimentar para a recollida do bono aquí: Documento recollida bono e autorización.

*Data límite para canxear bonos 23 de xuño

Poderás obtelos e canxealos nos máis de 30 comercios adheridos

DATAS IMPORTANTES

COMEZO REPARTO/CANXE DOS RASCAS

DATA LÍMITE DEPÓSITO DAS PAPELETAS

11/12

23/12

27/12

28/12

Fin reparto/canxe dos rascas

SORTEO FINAL

11/12

Comezo reparto/canxe dos rascas

23/12

fin reparto/canxe dos rascas

27/12

Data límite depósito das papeletas

28/12

Sorteo final

preguntas frecuentes

FAQ´s veciños

Eu Merco na Laracha é un programa de axudas economicas para fomentar o consumo nos establecementos do municipio. Consiste en una entrega de 3 vales por valor de 30 euros en total para canjear a los participantes del programa.

Os bonos pódense solicitar cubriendo un sinxelo formulario dende movil, pc, tablet ou acudindo ao Edificio Administrativo dende o 10 de maio ata o 19 de maio.

Los establecimientos participantes en la campaña de promoción y reactivación del comercio local estarán disponibles en la sección “Comercios Participantes” de esta web a partir del día 22 de mayo.

Cada veciño pode solicitar unha soa vez o seu bono por valor de 30 euros.

Os bonos podo gastalos nos establecementos participantes do programa Eu merco na Laracha á hora de realizar a miña compra.

Por unha compra de 20 euros, podo entregar 1 bono de 10 euros. Por unha compra de 40 euros, podo entregar 2 bonos de 10 euros, en total 20 euros. Por unha compra de 60 euros, podo entregar 3 bonos de 10 euros, en total 30 euros.

FAQ´s veciños

Os bonos podo gastalos entre o 5 eo 23 de xuño, ámbolos dous días inclusive.

Se o establece no acepta o bono debo comunicalo de inmediato ao concello.

Non, os bonos só podo gastalos nos establecementos físicos adheridos ao programa.

Nese caso farase un sorteo automático que determinará como 1.333 veciñas e veciños beneficiarios.

Os beneficiarios dos bonos deben pasar a recollelos ó Edificio Administrativo entre los días 1 y 7 de xuño, ambos inclusive. Pasadas estos datos, aquellos bonos no retirados polos beneficiarios serán entregados aos siguientes da lista de reserva.

Entre o 5 e o 23 de xuño, ambas datas inclusive.

FAQ´s comercios

Para solicitar a túa adhesión ao programa, debes cubrir o formulario de inscripción dispoñible na sección “Rexistro comerciantes” da páxina web.

O prazo de solicitude para incorporarse ao programa Eu merco na Laracha está aberto ata o 19 maio de 2023 (inclusive).

Para canxear o bono da campaña Eu merco na Laracha, os clientes deberán presentar o bono no momento da compra. Os establecementos adheridos descontarán do total da compra o importe do bono. Os bonos non son acumulables nin canxeables por diñeiro.

O bono non terá validez despois do día 23 de xuño. Se un cliente tenta utilizar un bono fóra do prazo, o establecemento adscrito non poderá aceptalo.

Se un cliente quere devolver ou cambiar un produto adquirido cun bono, deberá proceder como en calquera outra devolución ou cambio. O establecemento deberá realizar a devolución ou cambio e o cliente non terá dereito a recuperar o importe do bono utilizado.

FAQ´s veciños

Os establecementos adheridos ao programa Eu merco na Laracha, unha vez pasado o día 23 de xuño, poderán presentar a factura co importe total dos bonos recollidos xunto cos mesmos, para a súa verificación e posterior pago.

Entre as obrigas dos establecementos adheridos ao programa Eu merco na Laracha figuran a aceptación como forma de pagamento dos vales emitidos polo programa, o respecto das datas de vixencia dos bonos, a promoción da campaña no seu establecemento e a colaboración coa organización do programa.

Se non podo cumprir coas miñas obrigas como establecemento adherido ao programa Eu merco na Laracha, deberei comunicalo á organización do programa canto antes e acordar con eles unha solución.

Podes obter o material publicitario da campaña dirixíndote á Axencia de desenvolvemento local do Concello no edificio administrativo.